Kategorie

Producenci

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL, prowadzony przez CEURON SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wańkowicza 52/3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000409110, NIP: 894-303-74-17, REGON: 021804021 (zwany dalej również jako „Sprzedający”) prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branż Automatyki budynkowej za pośrednictwem sieci Internet. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczośd 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. TRANSAKCJA Zamówienia w sklepie internetowym AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL można dokonywać: poprzez strony internetowe sklepu AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL - wypełniając formularz na stronach sklepu telefonicznie - dzwoniąc pod numer 0608-463-706(całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18 oraz w soboty w godzinach 10-14 (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone) Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji CEURON SP. Z O.O. ul. Wańkowicza 52/3 54-622 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na adres mail@ceuron.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza na stronie http://www.AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. PŁATNOŚĆ W sklepie AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób: Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto CEURON SP. Z O.O. nr 95 1050 1575 1000 0023 4930 2048. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta CEURON SP. Z O.O. Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 5 zł . Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy; Płatność kartą kredytową lub bezpośrednio z konta bankowego za pośrednictwem systemu PayU oraz Przelewy24. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu PayU) lub poinformowanie Sprzedającego przez system bankowy o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 5 zł kosztów manipulacyjnych. DOSTAWA Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalny czas wysyłki towaru to 60 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będącą integralną częścią sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL oraz link w emailu potwierdzającym zamówienie. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzid protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadad kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócid Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie CEURON SP. Z O.O. zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego GWARANCJA I SERWIS Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Do karty gwarancyjnej należy dołączyć dowód sprzedaży. REKLAMACJE I ZWROTY Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może: skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie http://www.AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu wypełnioną kartę gwarancyjną. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt CEURON SP. Z O.O. za pośrednictwem firmy kurierskiej. CEURON SP. Z O.O. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny/kontaktowy. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. CEURON SP. Z O.O. odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres ul. Żmigrodzka 242D, 51-131 Wrocław, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę CEURON SP. Z O.O. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ). CEURON SP. Z O.O. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez CEURON SP. Z O.O.  dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL/regulamin.html, http://www.AUTOMATYKADOMOWA.SKLEP.PL/regulamin.pdf oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki CEURON SP. Z O.O. we Wrocławiu przy ul. Wańkowicza 52/3.

Koszyk  

Brak produktów

0,00PLN Dostawa
0,00PLN Podatek
0,00PLN Suma

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Realizuj zamówienie

PayPal